Junior clerk Exam Hall Ticket 2023 : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર 2023

By | January 18, 2023

Junior clerk Exam Hall Ticket 2023 : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર 2023 :

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર GPSSB દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા.૨૯-જાન્યુઆરી-૨૦૨૩ ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઓફીસીયલ નોટીફીકેશન આવી ગયેલ છે. પરીક્ષા માટે નોટીફીકેશન મા દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ ઓજસ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી,પ્રિન્ટ કરી મેળવી લેવાના રહેશે. junior Clerk Exam call letter 2023

  • જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૨/૨૦૨૧-૨૨
  • સંવર્ગનું નામ: જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ)
  • પરીક્ષાની તારીખ: તા.૨૯-૦૧-૨૦૨૩ (રવિવાર)
  • પરીક્ષાનો સમય: સવારે ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦
Junior clerk Exam Hall Ticket 2023
Junior clerk Exam Hall Ticket 2023

Junior clerk Exam Hall Ticket 2023

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલલેટર/ હોલટીકીટ/પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો:

  • તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૩ બપોરે ૧૩-૦૦ કલાકથી
  • તા.૨૯-૦૧-૨૦૨૩ સવારે ૧૧-૦૦ કલાક સુધી

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા હોલ ટીકીટ સૂચનાઓ

(૧) ઉમેદવારે કોલલેટર/પ્રવેશપત્ર ઉપરની તેમજ તેની પાછળ આપેલ સુચનાઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી,તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

(ર) ઉપરોકત રીતે ડાઉનલોડ કરેલ કોલલેટર/પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ નકલ સિવાય પરીક્ષાના દિવસે પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ઉમેદવારને પ્રવેશ મળશે નહિ, તેની દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોધ લેવી.

(૩) જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો જેમણે પોસ્ટ ઓફીસમાં ફી ભરેલ હોય, તેમછતાં કોઇ કારણસર કોલલેટર ડાઉનલોડ ન થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભર્યાના ચલણની અસલ નકલ,ઓનલાઇન અરજીની પ્રિન્ટ, પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફ અને ઉમેદવારનું કોઇ એક ફોટો ઓળખપત્ર સાથે મંડળની કચેરી ખાતે તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૩ સુધીમાં (કચેરી કામકાજના દિવસે) રૂબરૂ સંપર્ક કરવો.

READ ALSO: Document List : ગુજરાત સરકારની વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટેની જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર 2022

પરીક્ષા આયોજનગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)
પોસ્ટતલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક
જુનિયર ક્લાર્ક નવી પરીક્ષા તારીખ29/01/2023
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરોતા.૧૬-૦૧-૨૦૨૩ થી
જોબનો પ્રકારગુજરાત સરકારી નોકરીઓ
કોલ લેટર ડાઉનલોડ વેબસાઇટojas.gujarat.gov.in
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gpssb.gujarat.gov.in/

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર 2023
જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર 2023

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ લીંક

હોલ ટીકીટ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ લીંકઅહિં ક્લીક કરો
હોમ પેજઅહિં ક્લીક કરો

FAQ’S વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કઇ તારીખે યોજાશે ?

Ans: જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તા. ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ ના રોજ યોજાશે.

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા ના કોલ લેટર કઇ વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ થશે ?

Ans: : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા ના કોલ લેટર OJAS વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *