ગુજરાતી બાળનામાવલી 2023 Gujarati boy Girl baby name list Full Name List

By | January 10, 2023

ગુજરાતી બાળનામાવલી Gujarati boy baby name list: આજના યુગમાં માતા પિતા પોતાના બાળકનું નામ આપતી વખતે ખૂબ જ કાળજી રાખતા હોય છે. બાળકોના નામની યાદિ પણ સમય મુજબ બદલાતી રહે છે. અહિં આપને ઉપયોગી બનવા માટે ગુજરાતી બાળનામાવલી લીસ્ટ આપેલ છે. સાથે તેમના અર્થ પણ આપેલા છે જે આપને બાળક્નુ નામ પસંદ કરવા માટે ઉપયોગી બનશે. ગુજરાતી બાળનામાવલી 2023

ગુજરાતી બાળનામાવલી
ગુજરાતી બાળનામાવલી

ગુજરાતી બાળનામાવલી

અ પરથી આવતા ગુજરાતી નામ નુ લીસ્ટ

બ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

ક પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

આ પણ વાંચો: ધોરણ 10 ધોરણ 12 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો ઘરે બેઠા Gujarat Board SSC HSC Duplicate marksheet How To apply Full Detail
ડ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

દ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

ગ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


હ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


જ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

Read Also: જન્મ તારીખનો દાખલો ડાઉનલોડ કરો@eolakh.gujarat.gov.in Download Birth certyficate online


ચ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


મ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


ન પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


પ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


લ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


ર પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


સ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


ત પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ


વ પરથી આવતા નામ નુ લીસ્ટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *