પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે અગત્યના ઠરાવો અને પરિપત્રો

By | May 13, 2021

 પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે અગત્યના ઠરાવો અને પરિપત્રો

તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૧ વિદ્યાસહાયક ભરતી લાયકાત ના વિષયોમાં સુધારો કરવા બાબત

તા. ૦૩/૫/૨૦૧૨ વિદ્યાસહાયકભરતી લાયકાત ના વિષયોમાં સુધારો કરવા બાબત

તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૨ વિદ્યાસહાયકભરતી લાયકાત શૈક્ષણિક લાયકાત નક્કી કરવા બાબત

તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૨ બદલી નિયમો મુળ ઠરાવ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *